收藏本站 | 网站地图 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 古文 > 三字经

三字经全文带拼音

时间:2018-01-27 20:24:38  编辑:第一文学网 www.dywx.cc

 《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。

 

 rén zhī chū xìng běn shàn

 

 人 之 初 , 性 本 善。

 

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

  性 相 近 , 习 相 远。

  gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

  苟 不 教 , 性 乃 迁。

  jiào zhī dào guì yǐ zhuān

  教 之 道 , 贵 以 专。

  xī mèng mǔ zé lín chǔ

  昔 孟 母 , 择 邻 处。

  zǐ bù xué duàn jī zhù

  子 不 学 , 断 机 杼。

  dòu yān shān yǒu yì fāng

  窦 燕 山 , 有 义 方。

  jiào wǔ zǐ míng jù yáng

  教 五 子 , 名 俱 扬。

  yǎng bú jiào fù zhī guò

  养 不 教 , 父 之 过。

  jiào bù yán shī zhī duò

  教 不 严 , 师 之 惰。

  zǐ bù xué fēi suǒ yí

  子 不 学 , 非 所 宜。

  yòu bù xué lǎo hé wéi 

 幼 不 学 , 老 何 为。

  yù bù zhuó bù chéng qì

  玉 不 琢 , 不 成 器。

  rén bù xué bù zhī yì

  人 不 学 , 不 知 义。

  wèi rén zǐ fāng shào shí

  为 人 子 , 方 少 时。

  qīn shī yǒu xí lǐ yí

  亲 师 友 , 习 礼 仪。

  xiāng jiǔ líng néng wēn xí

  香 九 龄 , 能 温 席。

  xiào yú qīn suǒ dāng zhí

  孝 于 亲 , 所 当 执。

  róng sì suì néng ràng lí

  融 四 岁 , 能 让 梨。

  tì yú zhǎng yí xiān zhī

  弟 于 长 , 宜 先 知。

  shǒu xiào tì cì jiàn wén

  首 孝 弟 , 次 见 闻。

  zhī mǒu shù shí mǒu wén

  知 某 数 , 识 某 文。

  yī ér shí shí ér bǎi

  一 而 十 , 十 而 百。

  bǎi ér qiān qiān ér wàn

  百 而 千 , 千 而 万。

  sān cái zhě tiān dì rén

  三 才 者 , 天 地 人。

  sān guāng zhě rì yuè xīng

  三 光 者 , 日 月 星。

  sān gāng zhě jūn chén yì

  三 纲 者 , 君 臣 义。

  fù zǐ qīn fū fù shùn

  父 子 亲 , 夫 妇 顺。

  yuē chūn xià yuē qiū dōng

  曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

  cǐ sì shí yùn bù qióng

  此 四 时 , 运 不 穷。

  yuē nán běi yuē xī dōng

  曰 南 北 , 曰 西 东。

  cǐ sì fāng yìng hū zhōng

  此 四 方 , 应 乎 中。

  yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

  曰 水 火 , 木 金 土。

  cǐ wǔ xíng běn hū shù

  此 五 行 , 本 乎 数。

  yuē rén yì lǐ zhì xìn

  曰 仁 义 , 礼 智 信。

  cǐ wǔ cháng bù róng wěn

  此 五 常 , 不 容 紊。

  dào liáng shū mài shǔ jì

  稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

  cǐ liù gǔ rén suǒ shí

  此 六 谷 , 人 所 食。

  mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

  马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

  cǐ liù chù rén suǒ sì

  此 六 畜 , 人 所 饲。

  yuē xǐ nù yuē āi jù

  曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

  ài wù yù qī qíng jù

  爱 恶 欲 , 七 情 具。

  páo tǔ gé mù shí jīn

  匏 土 革 , 木 石 金。

  sī yǔ zhú nǎi bā yīn

  丝 与 竹, 乃 八 音。

  gāo zēng zǔ fù ér shēn

  高 曾 祖 , 父 而 身。

  shēn ér zǐ zǐ ér sūn

  身 而 子 , 子 而 孙。

  zì zǐ sūn zhì xuán zēng

  自 子 孙 , 至 玄 曾

  nǎi jiǔ zú rén zhī lún

  乃 九 族 , 人 之 伦。

  fù zǐ ēn fū fù cóng

  父 子 恩 , 夫 妇 从。

  xiōng zé yǒu dì zé gōng

  兄 则 友 , 弟 则 恭。

  zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

  长 幼 序 , 友 与 朋。

  jūn zé jìng chén zé zhōng

  君 则 敬 , 臣 则 忠。

  cǐ shí yì rén suǒ tóng

  此 十 义 , 人 所 同。

  fán xùn méng xū jiǎng jiū

  凡 训 蒙 , 须 讲 究。

  xiáng xùn gǔ míng jù dòu

  详 训 诂 , 明 句 读。

  wéi xué zhě bì yǒu chū  

  为 学 者 , 必 有 初。  

  xiǎo xué zhōng zhì sì shū

  小 学 终 , 至 四 书。

  lún yǔ zhě èr shí piān

  论 语 者 , 二 十 篇。

  qún dì zǐ jì shàn yán

  群 弟 子 , 记 善 言。

  mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

  孟 子 者 , 七 篇 止。

  jiǎng dào dé shuō rén yì

  讲 道 德 , 说 仁 义。

  zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

  作 中 庸 , 子 思 笔。

  zhōng bù piān yōng bú yì

  中 不 偏 , 庸 不 易。

  大 小 戴 , 注 礼 记。

  shù shèng yán lǐ yuè bèi

  述 圣 言 , 礼 乐 备。

  yuē guó fēng yuē yǎ sòng

  曰 国 风 , 曰 雅 颂。

  hào sì shī dāng fěng yǒng

  号 四 诗 , 当 讽 咏。

  shī jì wáng chūn qiū zuò

  诗 既 亡 , 春 秋 作。

  yù bāo biǎn bié shàn è

  寓 褒 贬 , 别 善 恶。

  sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

  三 传 者 , 有 公 羊。

  yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

  有 左 氏 , 有 谷 梁。

  jīng jì míng fāng dú zǐ

  经 既 明 , 方 读 子。

  cuō qí yào jì qí shì

  撮 其 要 , 记 其 事。

  wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

  五 子 者 有 荀 扬。

  wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

  文 中 子 , 及 老 庄。

  jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

  经 子 通 , 读 诸 史。

  kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 

 考 世 系 , 知 终 始。

  zì xī nóng zhì huáng dì 

 自 羲 农 , 至 黄 帝。

  hào sān huáng jū shàng shì

  号 三 皇 , 居 上 世。

  táng yǒu yú hào èr dì

  唐 有 虞 , 号 二 帝。

  xiāng yī xùn chēng shèng shì

  相 揖 逊 , 称 盛 世。

  xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 

 夏 有 禹 , 商 有 汤。

  zhōu wén wǔ chēng sān wáng

  周 文 武 , 称 三 王。

  xià chuán zǐ jiā tiān xià

  夏 传 子 , 家 天 下。

  sì bǎi zǎi qiān xià shè

  四 百 载 , 迁 夏 社。

  tāng fá xià guó hào shāng

  汤 伐 夏 , 国 号 商。

  liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

  六 百 载 , 至 纣 亡。

  zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

  周 武 王 , 始 诛 纣。

  bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

  八 百 载 , 最 长 久。

  zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

  周 辙 东 , 王 纲 坠。

  Chěng gān gē shàng yóu shuì

  逞 干 戈 , 尚 游 说。

  shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 

 始 春 秋 , 终 战 国。

  wǔ bà qiáng qī xióng chū

  五 霸 强 , 七 雄 出。

  yíng qín shì shǐ jiān bìng

  嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

  chuán èr shì chǔ hàn zhēng 

 传 二 世 , 楚 汉 争。

  gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

  高 祖 兴 , 汉 业 建。

  zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

  至 孝 平 , 王 莽 篡。

  guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

  光 武 兴 , 为 东 汉。

  sì bǎi nián zhōng yú xiàn

  四 百 年 , 终 于 献。

  wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

  魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

  hào sān guó qì liǎng jìn

  号 三 国 , 迄 两 晋。

  song qí jì liáng chén chéng

  宋 齐 继 , 梁 陈 承。

  wéi nán cháo dū jīn líng

  为 南 朝 , 都 金 陵。

  běi yuán wèi fēn dōng xi

  北 元 魏 , 分 东 西。

  yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

  宇 文 周 , 与 高 齐。

  dài zhì suí yì tǔ yǔ

  迨 至 隋 , 一 土 宇。

  bú zài chuan shī tǒng xù

  不 再 传 , 失 统 绪。

  táng gāo zǔ qǐ yì shī 

 唐 高 祖 , 起 义 师。

  chú suí luàn chuàng guó jī

  除 隋 乱 , 创 国 基。

  èr shí chuán sān bǎi zǎi

  二 十 传 , 三 百 载。

  liáng miè zhī guó nǎi gǎi 

 梁 灭 之 , 国 乃 改。

  liáng táng jìn jí hàn zhōu

  梁 唐 晋 , 及 汉 周。

  chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

  称 五 代 , 皆 有 由。

  yán sòng xīng shòu zhōu shàn

  炎 宋 兴 , 受 周 禅。

  shí bā chuán nán běi hùn

  十 八 传 , 南 北 混。

  liáo yǔ jīn dì hào fēn

  辽 与 金 , 帝 号 纷。

  dài miè liáo sòng yóu cún

  迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

    zhì yuán xīng jīn xù xiē 

 至 元 兴 , 金 绪 歇。

  yǒu sòng shì yì tong miè

  有 宋 世 , 一 同 灭。

  bìng zhōng guó jiān róng dí

  并 中 国 , 兼 戎 狄。

  míng tài zǔ jiǔ qīn shī

  明 太 祖 , 久 亲 师。

  chuán jiàn wén fāng sì sì 

 传 建 文 , 方 四 祀。

  qiān běi jīng yǒng lè sì

  迁 北 京 , 永 乐 嗣。

  dài chóng zhēn méi shān shì 

 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

  qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

  清 太 祖 , 膺 景 命。

  jìng sì fāng kè dà dìng

  靖 四 方 , 克 大 定。

  zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

  至 宣 统 , 乃 大 同。

  shí èr shì qīng zuò zhōng

  十 二 世 , 清 祚 终。

  dú shǐ zhě kǎo shí lù

  读 史 者 , 考 实 录。

  tōng gǔ jīn ruò qīn mù

  通 古 今 , 若 亲 目。

  kǒu ér song xīn ér wéi

  口 而 诵 , 心 而 维。

  cháo yú sī xī yú sī

  朝 于 斯 , 夕 于 斯。

  xī zhòng ní shī xiàng tuó

  昔 仲 尼 , 师 项 橐。

  gǔ shèng xián shàng qín xué 

 古 圣 贤 , 尚 勤 学。

  zhào zhōng ling dú lǔ lún

  赵 中 令 , 读 鲁 论。

  bǐ jì shì xué qiě qín

  彼 既 仕 , 学 且 勤。

  pī pú biān xiāo zhú jiǎn

  披 蒲 编 , 削 竹 简。

  bǐ wú shū qiě zhī miǎn

  彼 无 书 , 且 知 勉。

  tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 

 头 悬 梁 , 锥 刺 股。 

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

  彼 不 教 , 自 勤 苦。

  rú náng yíng rú yìng xuě

  如 囊 萤 , 如 映 雪。

  jiā suī pín xué bú chuò

  家 虽 贫 , 学 不 辍。

  rú fù xīn rú guà jiǎo

  如 负 薪 , 如 挂 角。

  shēn suī láo yóu kǔ zhuó

  身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

  sū lǎo quán èr shí qī 

 苏 老 泉 , 二 十 七。

  shǐ fā fèn dú shū jí

  始 发 奋 , 读 书 籍。

  bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 

 彼 既 老 , 犹 悔 迟。

  ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

  尔 小 生 , 宜 早 思。

  ruò liáng hào bā shí èr

  若 梁 灏 , 八 十 二。

  duì dà tíng kuí duō shì

  对 大 廷 , 魁 多 士。

  bǐ jì chéng zhòng chēng yì

  彼 既 成 , 众 称 异。

  ěr xiǎo shēng yí lì zhì

  尔 小 生 , 宜 立 志。

  yíng bā suì néng yǒng shī

  莹 八 岁 , 能 咏 诗。

  mì qī suì néng fù qí

  泌 七 岁 , 能 赋 棋。

  bǐ yǐng wù rén chēng qí 

 彼 颖 悟 , 人 称 奇。

  ěr yòu xué dāng xiào zhī

  尔 幼 学 , 当 效 之。

  cài wén jī néng biàn qín

  蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

  xiè dào yùn néng yǒng yín

  谢 道 韫 , 能 咏 吟。

  bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

  彼 女 子 , 且 聪 敏。

  ěr nán zǐ dāng zì jǐng 

 尔 男 子 , 当 自 警。

  táng liú yàn fāng qī suì

  唐 刘 晏 , 方 七 岁。

  jǔ shén tóng zuò zhèng zì 

 举 神 童 , 作 正 字。

  bǐ suī yòu shēn yǐ shì

  彼 虽 幼 , 身 已 仕。

  ěr yòu xué miǎn ér zhì

  尔 幼 学 , 勉 而 致。

  yǒu wéi zhě yì ruò shì 

 有 为 者 , 亦 若 是。

  quǎn shǒu yè jī sī chén

  犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

  gǒu bù xué hé wéi rén

  苟 不 学 , 曷 为 人。

  cán tǔ sī fēng niàng mì

  蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

  rén bù xué bù rú wù

  人 不 学 , 不 如 物。

  yòu ér xué zhuàng ér xíng

  幼 而 学 , 壮 而 行。

  shàng zhì jūn xià zé mín

  上 致 君 , 下 泽 民。

  yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

  扬 名 声 , 显 父 母。

  guāng yú qián yù yú hòu

  光 于 前 , 裕 于 后。

  rén yí zǐ jīn mǎn yíng

  人 遗 子 , 金 满 赢。

  wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

  我 教 子 , 惟 一 经。

  qín yǒu gōng xì wú yì

  勤 有 功 , 戏 无 益。

  jiè zhī zāi yí miǎn lì

  戒 之 哉 , 宜 勉 力。

文章标题:三字经全文带拼音
文章网址:http://www.phtoo.com/guwen/sanzijing/6663.html
上一篇:三字经全文
下一篇:三字经全文解释
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
相关古文
  无相关信息
古文分类导航
古文观止 -- 左传 -- 谷梁传
公羊传 -- 战国策 -- 资治通鉴
清稗类钞 -- 永历实录 -- 明季北略
明史纪事本末 -- 十七史百将传 -- 史记
汉书 -- 后汉书 -- 三国志
大学 -- 中庸 -- 孟子
论语 -- 尚书 -- 周易
明史 -- 清史稿 -- 宋史
金史 -- 元史 -- 辽史
旧五代史 -- 新五代史 -- 新唐书
旧唐书 -- 北史 -- 南史
隋书 -- 周书 -- 北齐书
魏书 -- 陈书 -- 梁书
宋书 -- 晋书 -- 南齐书
史记(集注本) -- 前汉演义 -- 后汉演义
两晋演义 -- 南北史演义 -- 唐史演义
五代史演义 -- 宋史演义 -- 元史演义
明史演义 -- 清史演义 -- 民国演义
三字经 --
最新文章
推荐古文阅读
热门点击
 1. 有尾巴的小青蛙
 2. 青蛙找医生
 3. 小时候同学爸爸经常下班后骑自
 4. 第40章 华山论剑
 5. 泰戈尔经典语录100条
 6. 68个经典励志小故事大道理
 7. 附录一 成吉思汗家族
 8. 第01章 风雪惊变
 9. 附录二 关于“全真教”
 10. 第九十一回 徐光启荐用客卿 
随机古文阅读